Sposobów na sfinansowanie kosztów nabycia pojazdu jest wiele – można kupić samochód za gotówkę, na kredyt samochodowy udzielony przez bank czy też za pośrednictwem pożyczki pozabankowej. Alternatywą jest kupno auta w leasingu. Co to oznacza i kiedy będzie opłacalne dla leasingobiorcy?

Leasing – co to jest?

Leasing jest formą finansowania zewnętrznego, w której na mocy zawartej umowy leasingodawca (podmiot finansujący) udostępnia pewien przedmiot odpłatnie drugiej stronie – leasingobiorcy (podmiotowi korzystającemu). Umowa leasingu jest odpłatna – leasingobiorca zobowiązuje się do opłacania rat leasingowych i opłaty wstępnej. Leasingodawca w leasingu samochodowym w dalszym ciągu pozostaje właścicielem udostępnianego leasingobiorcy auta, a ten ostatni jest jedynie jego użytkownikiem.

Leasing udostępniają firmy leasingowe i banki, które kupują na własność samochody i oddają je do używania klientom. Z leasingu samochodowego mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne (tzw. leasing konsumencki).

Po wygaśnięciu umowy leasingu leasingobiorca ma prawo kupna użytkowanego pojazdu, za preferencyjną cenę. Jeśli się na to nie zdecyduje, auto trafia w ręce właściciela – leasingodawcy, który może je ponownie wyleasingować, sprzedać lub pozostawić u siebie, na własne potrzeby.

Wady i zalety leasingu

W przypadku leasingu samochodowego, który pozwoli na sfinansowanie zakupu samochodu, jego koszty są podobne, jak w przypadku kredytu na samochód z banku, ale można za to liczyć na atrakcyjniejszą cenę zakupu pojazdu, dzięki zniżkom negocjowanym przez firmy leasingowe  z producentami i dealerami.

Zaletą leasingu jest duża elastyczność w ustalaniu wysokości rat, choć im niższa będzie opłata miesięczna, tym wyższy procent wartości auta będziemy musieli zapłacić po wygaśnięciu umowy leasingowej. Opcja ta ma jednak sens, jeśli po zakończeniu leasingu nie mamy w planach wykupu samochodu.

Dla przedsiębiorców korzystających z leasingu samochodowego zaletą tej formy finansowania będzie możliwość odliczenia podatku VAT. Po pierwszym rozliczaniu czynszu inicjalnego lub rat leasingowych można odliczyć podatek VAT, a drugi raz odliczenie przysługuje przy wykupie podmiotu leasingu, ale w wysokości maksymalnie do 50 proc. wartości pojazdu. Dodatkowo przy leasingu opłaty wstępne i raty leasingowe można wpisać w koszty uzyskania przychodu i zmniejszyć wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (przy podatku według skali podatkowej lub podatku liniowym).

Wadą leasingu jest brak możliwości leasingowania starszych aut, ponieważ najczęściej leasingodawcy dopuszczają tylko opcję wzięcia w leasing samochodu, który w momencie zakończenia umowy będzie mieć nie więcej niż 8 lat. Wcześniejszy wykup pojazdu leasingowego wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat, a jeśli klient zaprzestanie płacić raty leasingowe, straci auto i dokonaną uprzednio wpłatę własną.

Opłaty i prowizje znajdujące się w umowie leasingowej

Przy zawarciu umowy leasingowej należy wiedzieć, jakie koszty są z nią związane. Click To Tweet Nie jest to tylko czynsz inicjalny oraz raty leasingowe, ale również dodatkowe opłaty, m.in. za ustanowienie zabezpieczenia czy dokonanie zmian w umowie. Podstawową opłatą jest opłata początkowa (wstępna) nazywana także czynszem inicjalnym. Później klient ponosi koszty w  postaci rat kapitałowo-odsetkowych, tzw. czynszu leasingowego. Dodatkowo można płacić koszt ubezpieczenia, rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji wraz z marżą za tę czynność naliczaną przez leasingodawcę, oraz opłatę za opracowanie wniosku – opłata przygotowawcza za przygotowanie umowy leasingowej.

Rodzaje leasingu

Występują dwa podstawowe typy leasingu samochodowego: finansowy i operacyjny. W leasingu finansowym umowa zawierana jest na czas oznaczony, wraz z postanowieniem, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje leasingobiorca. Suma ustalonych w umowie leasingu finansowego opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Do kosztów uzyskania przychodów korzystającego z leasingu finansowego podmiotu nie wlicza się opłat z tytułu leasingu w części kapitałowej. Kosztem jest wyłącznie wartość odsetek i odpisy amortyzacyjne. W dniu zawarcia umowy leasingu finansowego korzystający musi opłacić jednorazowo całą wartość VAT od wszystkich opłat leasingowych.

Z kolei o leasingu operacyjnym możemy mówić wtedy, gdy umowa leasingowa zawarta została na czas oznaczony, który stanowi co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, jeśli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome (np. samochód) lub wartości niematerialne i prawne. Ponadto suma ustalonych w umowie leasingu operacyjnego opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Koszt uzyskania przychodu w leasingu operacyjnym stanowią wszelkie opłaty leasingowe, ponoszone w trakcie korzystania z przedmiotu umowy. Leasing operacyjny wiąże się z rozłożeniem płatności należnego podatku VAT na raty – leasingobiorca obciążany jest przez cały okres trwania umowy fakturami w wartości brutto, wraz z VAT.

Zakup samochodu w leasingu

Zakup samochodu w leasingu polega na zawarciu umowy leasingowej z leasingodawcą, który po wniesieniu przez leasingobiorcę opłaty wstępnej udostępnia pojazd do użytkowania. Obowiązkiem korzystającego jest ubezpieczenie pojazdu i jego rejestracja w urzędzie oraz wnoszenie co miesiąc rat leasingowych.

Kto korzysta na zakupie samochodu w leasingu

Z leasingu samochodowego najczęściej korzystają przedsiębiorcy, którzy nie chcą zamrażać posiadanych środków finansowych w zakup nowego auta. Leasing pozwala na zachowanie ich płynności finansowej i zdolności kredytowej. Zapewnia także lepsze warunki zewnętrznego finansowania niż kredyty bankowe. Dla osób prywatnych sytuacja wygląda jednak inaczej. Lepiej wziąć auto w kredycie bankowym niż w leasingu, z uwagi na brak możliwości odliczania podatku VAT.

Jednocześnie należy wspomnieć, że na leasingu korzystają sami leasingodawcy. Oddają w używanie auto, pobierając przy tym co miesiąc odpowiednie opłaty leasingowe. Zarabiają nawet więcej niż wtedy, gdyby sprzedali auto za gotówkę, ponieważ powszechną praktyką jest zawyżenie ceny auta.

Dla przedsiębiorców leasing samochodowy jest opłacalną formą finansowania nabycia pojazdów mechanicznych, z uwagi na korzyści, wynikające z podatku VAT i podatku dochodowego.


Widget not in any sidebars

Share This
Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy istnieje możliwość zwrotu kupionego samochodu?

Zdecydowałeś się kupić samochód? Uważaj na pułapki, jakie czyhają na ciebie czy to w komisie, czy to u handlarza, a...

Zamknij